selenia

10 tekstów – auto­rem jest se­lenia.

Do­bija nas fakt, że ktoś jest nieu­czci­wy lecz tyl­ko dopóki nie uświado­mimy so­bie, że ro­bimy tak samo... 

myśl
zebrała 26 fiszek • 16 maja 2010, 00:17

DOBRANOC

Nie ma w życiu piękniej­szej po­ry dnia,
gdy kładziesz się w łóżku i idziesz spać.
Bo gdy już zaśniesz ma­giczne rzeczy dzieją się,
w snach możesz la­tać a w sza­rym świecie nie.
Tak więc szyb­ciut­ko się kładź i zam­knij oczka już,
bo two­je sny cze­kają, świat czarów jest tuż, tuż... 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 10 maja 2010, 20:33

***

Dos­tałam od życia piękny dar.
To naj­cenniej­sze co dzi­siaj mam,
i bar­dzo cen­ne są wszys­tkie chwile,
które spędza­my zaw­sze tak mile.

Żeby tak móc te chwi­le małe
naw­lec na sznu­rek jak korale,
wte­dy na wiel­kiej wys­ta­wie wspomnień
lśniłyby blas­kiem niczym cen­ny kamień.
By wszys­cy ludzie je podziwiali,
...bo byłby to naj­piękniej­szy sznur korali! 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 9 maja 2010, 18:25

i pod­nieśli fla­gi nad głowy
a kon­dukt szedł...
łzy spłynęły po twarzy,
znikł szy­der­czy już śmiech... 

myśl
zebrała 24 fiszki • 18 kwietnia 2010, 19:13

Sny są cu­dow­ne, zwłaszcza, że sa­mi tworzy­my w swych myślach je marzeniami... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 15 kwietnia 2010, 16:51

***

Życie jest piękne bo w so­bie coś ma,
cho­ciaż cza­sem bar­dzo sza­re to do przo­du ciągle gna.
Dzi­siaj deszcz, jut­ro słońce wzej­dzie nam.
Korzys­tajmy bo ktoś szansę tą je­dyną dał.
Mi­mo krzywd od osób złych
nie daj się wyz­być marzeń swych. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 14 kwietnia 2010, 22:26

ty­le jest war­te ludzkie życie?
umiera się po to by dru­giemu człowieko­wi ot­worzyć oczy??? 

myśl
zebrała 10 fiszek • 13 kwietnia 2010, 01:40

***

Wciąż wie­rzysz, że jest gdzieś ten świat
gdzie nie ma zła, nie trze­ba się bać.
Ludzie tam żyją ra­dując się po kroć,
i nie ma oba­wy, że zgi­nie tam ktoś.
Nikt tam nie kłamie, nikt też [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 9 kwietnia 2010, 15:12

NIE ODCHODŹ

Kiedyś na­dej­dzie dzień gdy uj­rzysz ludzi,
którzy odeszli w od­chłań przeszłości.
Po­zos­ta­wiając po so­bie cier­pienie bliskich
odej­dziesz aby spot­kać się z przeznaczeniem.
Czy wiesz ja­ki to ból gdy się ko­goś traci...?

Jeżeli nie chcesz mo­jego cier­pienia, proszę nie odchodź!
Nie zos­ta­wiaj mnie sa­mej w kręgu zła,
obłudy i kłam­stwa, bez Ciebie nie chcę żyć!

Za­bierz mnie ze sobą do „mias­ta dusz”
a zap­ro­wadzę Cię na ulicę „zmartwychwstania”... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 8 kwietnia 2010, 11:00

DOM

Szłam dziś po łące, stąpałam boso
po tra­wie zielo­nej skąpa­nej rosą.
Wszys­tko pachniało wiosen­nym porankiem,
ska­kałam z ra­dości tak było pięknie.
Chciałam się podzielić, po­wie­dzieć komuś,
zer­wałam kwiat­ki by za­nieść do domu.
Biegłam, trzy­mając je w ręku, ptak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 7 kwietnia 2010, 20:23

selenia

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

selenia

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność